Erfrecht

Het erfrecht regelt het overgaan van het vermogen (de bezittingen en schulden) van degene die overleden is (de erflater) naar de erfgenamen.  De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: volgens het wettelijk erfrecht of bij testament bepaald.

Wettelijk erfrecht

Als er door de overledene geen testament is gemaakt, dan zal de nalatenschap worden verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Dit houdt in dat de wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. De wet zegt dat alleen de echtgenoot, een geregistreerd partner of de bloedverwanten kunnen erven. In beginsel zal de langstlevende echtgenoot de volledige nalatenschap van de overleden partner erven. De kinderen hebben ook recht op een deel van de nalatenschap, maar zij krijgen dit nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld en vervolgens omgezet in een vordering op de langstlevende echtgenoot. De kinderen kunnen hun geldvordering pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens faillissement/schuldsanering.

Testament

Wanneer een erflater niet wil dat zijn nalatenschap volgens het wettelijk erfrecht wordt verdeeld, dan moet hij een testament opstellen. In het testament kan de erflater zijn erfgenamen aanwijzen en laten vastleggen wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Een ieder die 16 jaar of ouder is en over een zijn verstandelijke vermogens beschikt, kan een testament laten opstellen. De erflater is vrij bij het laten opstellen van een testament.  Hij moet echter wel rekening houden met de legitieme portie van zijn kinderen. Deze bestaat uit de helft van de waarden van het erfdeel waar de kinderen volgens het wettelijk erfrecht recht op zouden hebben. Een erflater kan een testament meermalen tijdens zijn leven opmaken en wijzigen. Het laatst opgestelde testament telt.

Nalatenschap aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Iedere erfgenaam heeft het recht om zelf te beslissen de nalatenschap te aanvaarden dan wel te verwerpen. Bij zuivere aanvaarding van een erfenis krijgt u alle bezittingen en schulden van de overleden persoon. U bent aansprakelijk voor alle schulden, ook als de schulden groter zijn dan de nalatenschap (negatieve nalatenschap). Als u twijfelt over het (positieve of negatieve) saldo van een nalatenschap, is het verstandig om de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden, maar te kiezen voor beneficiaire aanvaarding.  U wordt in dat geval wel erfgenaam, maar  u  kunt in beginsel geen ‘negatieve nalatenschap’ erven. Als er sprake van een negatieve nalatenschap, dan kunt u e de erfenis verwerpen. Bij het verwerpen doet de u afstand van uw totale erfdeel, van de bezittingen en de schulden.

Uw vragen

U bent van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren met al uw vragen op het gebied van het erfrecht.  Onze vrijwilligers zijn u graag van dienst!