Huurrecht

Huur is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, aldus het eerste lid van artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:201 lid 1 BW). Dit houdt normaliter in dat u als huurder elke maand huur aan de verhuurder dient te betalen voor het in gebruik verstrekken van het door u gehuurde huis of appartement. Echter omvat de ‘huurovereenkomst’ meerdere zaken dan slechts huizen of appartementen. Zo kunt u ook denken aan de huur van bedrijfspanden of roerende zaken.

Zoals iedere overeenkomst brengt ook de huurovereenkomst enkele verplichtingen met zich mee, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Zo dient de verhuurder het mogelijk te maken dat een huurder een zodanige beschikking over de zaak krijgt dat de huurder er het overeengekomen gebruik van kan hebben. Daarnaast is de verhuurder verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen (art. 7:206 lid 1 BW). Deze laatste verplichting geldt overigens niet ten aanzien van kleine herstellingen (art. 7:206 lid 2 BW); deze kleine herstellingen dient de huurder zelf te verrichten (art. 7:217 BW). De huurder is bovendien verplicht zich als een goed huurder te gedragen (art. 7:213 BW).

Voor al uw vragen omtrent het huurrecht en uw huurovereenkomst kunt u terecht bij de Rechtswinkel Houten. Onze vrijwilligers hebben uitstekende kennis van alle aspecten van het huurrecht. Naast bovenstaande aspecten valt hieronder ook opzegtermijnen, huurachterstanden, huurverhogingen, et cetera. Daar het hoogstwaarschijnlijk van groot belang is dat de verstandhouding tussen u en de verhuurder goed blijft, is het handig als u snel met al uw vragen op ons spreekuur langskomt. Dan weet u des te sneller wat uw rechten en verplichtingen zijn en welke stappen u eventueel zou kunnen ondernemen.

  • Openingstijden

    Iedere dinsdagavond houden wij spreekuur van 19:00-20:30.
  • Facebook