ANBI

Stichting Rechtswinkel Houten is voor haar oprichting en voortbestaan afhankelijk van financiële ondersteuning door derden. De gemeente Houten is een subsidieverlener van de Stichting Rechtswinkel Houten. Voor meer informatie over de gemeente Houten kunt u terecht op de website van de gemeente Houten.
Stichting Rechtswinkel Houten is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Verplichtingen ANBI-status

Naam instelling

Stichting Rechtswinkel Houten

RSIN/fiscaal nummer

8186 21 394

Post- en bezoekadres

Onderdoor 25
3995 DW Houten

Doelstelling

De doelstelling van de Rechtswinkel is het verschaffen van gratis en verkennend juridisch advies aan de inwoners van de gemeente Houten. Primair richt de Rechtswinkel zich op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, consumentenrecht, huurrecht en personen- en familierecht.

Het doel van de stichting (zoals beschreven in de statuten) luidt als volgt:
a. Het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Houten, met dien verstande dat het verstrekte advies juridisch verkennend en indicatief van aard zal zijn en doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridische advies de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het doel van de stichting – zoals dat ook is opgenomen in de statuten – luidt als volgt:
a. Het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Houten, met dien verstande dat het verstrekte advies juridisch verkennend en indicatief van aard zal zijn en doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridische advies de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstelling voert de Rechtswinkel op de volgende wijze uit
Iedere dinsdagavond houdt de rechtswinkel spreekuur, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Hier zijn aanwezig één vertegenwoordiger van het bestuur, vijf tot acht vrijwilligers (zowel rechtenstudenten als reeds afgestudeerden) die advies verstrekken aan de aanwezige rechtzoekenden, en – voor zover mogelijk – een advocaat ter ondersteuning.
Andere werkzaamheden voert de rechtswinkel niet uit.

Fondsenwerving / vermogen
De enige inkomstenbron van de Rechtswinkel is de (beperkte) subsidie die zij verkrijgt van de gemeente Houten. Van enige fondsenwerving is geen sprake. Het beheer van dit vermogen ligt primair bij de penningmeester van de stichting, maar steeds in samenspraak met de overige bestuursleden. Steeds voor de aanvang van het jaar wordt een begroting gemaakt (welke in oktober van dat jaar bij de gemeente ingediend moet worden bij de subsidieaanvraag).
Het vermogen van de Rechtswinkel is beperkt. Voor zover er een overschot is wordt dit met name gebruikt voor opleiding of andere vormen van kwaliteitsverbetering. Ook dit wordt door het bestuur gezamenlijk bepaald.

Beleid
Het beleid is met name gericht op kwaliteit en continuïteit. De Rechtswinkel probeert zowel qua openingstijden als qua doelgroep uit te breiden. Hiervoor is de Rechtswinkel momenteel bezig met het opzetten van initiatieven.
Om de kwaliteit van ons advies te verbeteren organiseert het bestuur regelmatig cursussen en workshops.

Bestuur

Dhr. mr. C.A.S. (Caspar) Vermande (voorzitter)
Mevr. I. (Ilse) Verkuijl (secretaris)
Mevr. B. (Bibianne) Spek (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag

Elke dinsdagavond houdt de Rechtswinkel Houten een inloopspreekuur van 19.00 tot 20.30 uur. Als uitgangspunt geldt dat per cliënt 15 tot 20 minuten wordt uitgetrokken om zijn of haar vraag mondeling te behandelen. De Rechtswinkel schrijft geen brieven en dergelijke noch vertegenwoordigt de cliënt in juridische geschillen. Indien de rechtswinkelier de vragen van de cliënt de doelstelling van de Rechtswinkel te boven vindt gaan, wordt de desbetreffende cliënt doorverwezen naar een advocaat.

  • Openingstijden

    Iedere dinsdagavond houden wij spreekuur van 19:00-20:30.